Kan vi spå fremtiden?

NOKUs innspill til kulturmeldingen.

Prosessen med innspill fra kulturfeltet til den kommende kulturmeldingen om fremtidens kulturpolitikk over. NOKU har vært godt representert i denne prosessen.

Fylkeslagene har kommet med innspill på de regionale innspillsmøtene, og NOKU sentralt arrangerte i januar et eget dialogmøte.  Til dialogmøtet inviterte vi inn over 20 andre kulturaktører sammen med fylkeslagene for å diskutere det lokale kunst- og kulturlivet – med blant annet Anne Enger som innleggsholder. Vi var også til stede på den nasjonale innspillskonferansen hvor vi fikk 3 minutter til å fremme lokal kunst og kultur.

Se innspillet her.

Vi har nå sammenfattet de viktigste perspektivene som vi har fanget opp i vår medlemsmasse i et skriftlig innspill om fremtidens kulturpolitikk – hvor vi skriver:

Det er vanskelig å spå om fremtiden – og vi må stille oss spørsmålet: Hva er premissene og beveggrunnene bak å skulle skrive en ny kulturmelding? Er premisset regionsreformen? Eller ligger regjeringens perspektivmelding til grunn – og at formålet dermed er å presse fremtidens kulturliv inn i en slankere økonomi? Eller er premisset folk rundt om i landet? NOKU håper at det først og fremst er sistnevnte – og det fremtidige samfunnet som vi nå skal berede grunnen for.  

De som forsker på og spår om fremtiden, skisserer et samfunn med større mangfold, med en høy grad av kompleksitet og hurtige endringer. De sier at fremtidens samfunn vil kreve kreative og skapende mennesker som har demokratisk kompetanse – som kan samhandle, som kan delta i felleskapet – og som kan bidra med nye løsninger og tanker.

Å utvikle og løfte frem disse kreative og skapende menneskene, kan vi bare klare ved å ha et rikt og mangfoldig kulturliv, løftet frem av sterke offentlige støtteordninger og tiltak. 

Et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv er nemlig selve arenaen for å utøve og utvikle demokratisk kompetanse: Kunst- og kulturlivet er en møteplass, et ytringsrom, kunsten skaper et refleksjonsrom over hvem vi er som mennesker og hvilket samfunn vi lever i. Kunst og kultur utfordrer det bestående – og tvinger oss til å se på verden med nye øyne – kunst- og kulturlivet er en arena for å utvikle identitet og kreativitet – som skaper tilhørighet og gir et felleskap.  

At alle mennesker i Norge har tilgang på et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv, er derfor et viktig demokratisk prinsipp i dag – et prinsipp som må videreføres også til senere generasjoner. Skal regjeringen klare å oppfylle dette prinsippet, må man tenke ambisiøst og visjonært om fremtidens kulturpolitikk – men det vil også kreve umiddelbare politiske tiltak nå.   

Les hele innspillet her:

/share/mime/48/pdf.png NOKUs innspill til kulturmeldingen
(til-kulturdepartementet.pdf, 221kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as