KS skal satse på kultur!

I juni vedtok hovedstyret i KS at de skal satse på kultur som et av sine fagområder.

NOKU har arbeidet lenge for at KS skal ha kultur som et av sine fagområder, og i juni vedtok hovedstyret i KS at de skal satse på kultur!

Dette står i vedtaket til KS:
(http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/kultur/kultur-for-framtida/)
Hovedstyret behandlet saken Kultur for framtida i sitt møte 22. juni, og fattet følgende vedtak:
1) KS legger til grunn at det et er en dualisme mellom kunstens og kulturens egenverdi og den sentrale rolle kultur spiller i lokal og regional samfunnsutvikling.
2) Som interessepolitisk aktør på kulturfeltet vil KS:
•    Løfte fram lokal og regional kulturpolitikk som en sentral del av den nasjonale kulturpolitikken, hvor nasjonal kulturpolitikk er summen av den lokale, regionale og statlige politikken.
•    Bidra til å se kulturfeltet, kulturskolene og bibliotekene som en del av en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, og skape økt forståelse for kunstens og kulturens betydning i den helhetlige samfunnsutviklingen.
      Som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner på kulturfeltet vil KS:
•    Fremme kunnskapsbygging og kompetansedeling, med særlig vekt på koordinering og samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat.
•    Styrke forutsetningene for god lokaldemokratisk involvering i utviklingen av kulturskolene og bibliotekene.
3) KS styrker organisasjonen på kulturfeltet ved å tilsette kulturfaglig kapasitet i organisasjonen.
•    For å integrere kulturfeltet i KS bedre, legges det til rette for kompetanseutvikling og nettverk for/blant medlemmene, tilsvarende ordninger på andre fagfelt.

Vi gratulerer KS med avgjørelsen. Det er viktig at KS integrerer kultur som en del av sine interessepolitiske områder. KS er en interessepolitisk organisasjon på vegne av kommune og fylkeskommune. KS sitt arbeid retter seg først og fremst mot kommunen som helhet, og arbeider etter kommunen og fylkeskommunen sine interesser, styrt av lokaldemokratiet.

Skal man styrke kulturens rolle og prioritering innenfor kommune- og fylkeskommune-forvaltningen er det viktig at den politiske ledelsen i enhver kommune og fylkeskommune ser verdien og kulturens rolle i samfunnet slik at det alltid blir en prioritet - også i harde budsjettforhandlinger. NOKU er et landsdekkende kompetansenettverk for den lokale kultursektoren, og vi ser frem til å styrke det lokale kulturlivet i samarbeid med KS – som pådriver for et sterk lokalt kulturliv.

Her kan dere lese mer om prosjektet «Oppspill» som var KS sin medlemsdialog som la grunnlaget for vedtaket i hovedstyret: http://www.ks.no/contentassets/92f176f15bce4c348769beed2b6116d5/rapport-kultur-for-framtida_24082018.pdf


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as