Foto: Lennart Fjell

KULTURLOVEN SKAL STYRKES!

NOKU har blitt hørt i Kulturmeldingen

Kulturmeldingen som ble lagt frem 23. november slår fast at kulturloven må styrkes. Regjeringen ser en styrking av Kulturloven i sammenheng med at de overfører flere oppgaver til de nye fylkeskommunene fra 2021. Bakgrunnen er at regjeringen ser at Kulturloven ikke fungerer som styringsverktøy og har liten påvirkning på politikkutformingen lokalt og regionalt.


At vi trenger en styrket Kulturlov i den nasjonale kulturpolitikken har vært NOKU sin kampsak siden 80-tallet - og vi er i dag den organisasjonen som snakker høyest om en styrket Kulturlov. Det er viktig for kulturlivet at Kulturloven blir et lovverk som blir kjent, brukes, og som virker nettopp for å tydeliggjøre og sikre det offentliges innsats på kulturfeltet. Beskrivelsene om Kulturloven i Kulturmeldingen som en lov som ikke fungerer som styringsverktøy stemmer godt overens med den spørreundersøkelsen og utredningen som vi gjorde våren 2018 hvor flertallet i undersøkelsen bekreftet at loven var uforpliktende og lite brukt. Les hele rapporten her!

NOKU ønsker prosessen fremover mot en styrket Kulturlov velkommen, Hvordan kan man få en lov som sikrer det offentliges innsats på kultur – samtidig som man beholder handlingsrom til å utvikle det lokale kulturlivet som er best for dem som bor der?

Veien videre: Departementet skal gjennomgå Kulturloven
Departementet varsler at de vil gjennomgå Kulturloven med sikte på at den skal bli et styringsverktøy for oppgave- og ansvarfordelingen mellom forvaltningsnivåene og den skal reflektere de nasjonale målene for kulturpolitikken.

1.    Kulturmeldingen innfører for første gang i vår kulturpolitiske historie nasjonale mål for kulturpolitikken som skal reflekteres i Kulturloven:
De nasjonale målene har overordnete samfunnsmål:
Eit levande demokrati der alle er frie til å ytre seg, og der mangfald, skaparkraft og kreativitet er høgt verdsett. Eit inkluderande samfunn der kunst og kultur av ypparste kvalitet inspirerer, samlar og lærer oss om oss sjølv og omverda.
Eit fritt og uavhengig kulturliv som – skaper kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet
–  fremjar danning og kritisk refleksjon
–  tek vare på og formidlar kulturarv
–  skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkninga
–  er tilgjengeleg for alle og oppmuntrar den enkelte til å oppleve og delta i kulturaktivitetar
–  tilbyr møteplassar og byggjer fellesskap
–  fornyar seg og viser evne til omstilling
–  har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forståing
–  styrkjer norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar  (Meld. St. 8 2018–2019: 9)

2.    Departementet skriver at det også kan være aktuelt å styrke bestemmelsene i Kulturloven som pålegger kommunene og fylkeskommunene et ansvar for å fremme og legge til rette for et breitt spekter av kulturvirksomhet gjennom økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemiddel og tiltak.

3.    Departementet skriver at et alternativ er å utvide Kulturloven med planbestemmelser etter mønster fra folkehelseloven. Intensjonen vil være skriver de: - å styrkje og samordne planlegginga for kultur verksemd regionalt og lokalt og gi dette arbeidet ei tydeleg forankring på nasjonalt nivå, der staten òg er forplikta til å delta.

4.    Departementet vil også vurdere om bestemmelser om armlengdeprinsippet skal innføres i Kulturloven.

De skriver også at dersom det foretas endringer i loven som vil gi ny lovpålagte oppgaver så vil det være behov å etablere et statlig tilsyn, og som NOKU tidligere har foreslått så kan denne oppgaven legges til fylkesmannen. Tiltakene som departementet foreslår er spennende - og stemmer overens med mange av de tiltakene som vi har ønsket oss en debatt om. NOKU skal være en aktiv bidragsyter i ordskiftet fremover.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as