Kronikk: Hvis et lokalt kulturløft er viktig

Kronikk skrevet av styreleder Else Blom og generalsekretær Hege Knarvik Sande i Dagsavisen 29.august.

 

Både SP, SV, Høyre og KrF trekker frem ulike tiltak for å styrke det lokale kulturlivet. Det var feil å stryke Norsk kulturforum (NOKU) fra statsbudsjettet i 2016. Et vellykket lokalt kulturløft krever at vi får tilbake posisjonen og kan ta vårt samfunnsansvar i den nasjonale kulturpolitikken.

All kultur er i utgangspunktet noe som oppleves lokalt, og det er landets kommuner og fylkeskommuner som bruker mest offentlige ressurser på kultur. Det er på tide at vi får en kulturpolitikk som gjør det lokale kulturlivet til et sentralt nasjonalt kulturpolitisk satsningsområde. Men fra hvilket perspektiv ser de politiske partiene på den lokale kulturpolitikken? Ovenfra og ned – eller nedenfra og opp? Stykkevis og delt – eller helhetlig? Norsk kulturforum mener det er på tide å legge innsatsen der den hører hjemme – nedenfra og opp med et helhetlig perspektiv. Det er norske kommuner og fylkeskommuner som tilrettelegger og gjennomfører den lokale kulturpolitikken. Sammen med private og frivillige organisasjoner bygger de den kulturelle grunnmuren i lokalsamfunnet.

Arbeiderpartiet viser stor forståelse for utfordringene til det lokale kulturlivet i Kulturløftet 4. En av målsettingene er å gi regionene og kommunene økonomi til å beholde og styrke sitt finansieringsansvar for kunst og kultur. Det er ikke så lett. Arild Grande uttalte til Dagsavisen at det har vært utfordrende i tidligere kulturløftperioder å sikre at de statlige midlene tilkom den kulturelle grunnmuren slik de ønsket. Ja, det er vanskelig å sikre at kultur prioriteres i den offentlige forvaltningen og i lokalpolitikken. Alle ser virkningen av kultur som samfunnsbyggende – den skaper felleskap og identitet. Utfordringene kommer når vi begynner å snakke budsjett og prioriteringer. Hva skal ut for å få kulturen inn?

Denne problemstillingen har vært aktuell helt siden det ble bygget ut kulturadministrasjoner i norske kommuner og fylkeskommuner på 70-tallet. Den var grunnen til at Norsk kulturforum ble stiftet for 47 år siden og den var grunnen til at vi allerede i 1984 kjempet for en egen kulturlov.

Kulturloven, som lovfester de offentlige styresmakters ansvar for å fremme og tilrettelegge for er bredt spekter av kulturvirksomhet, fikk vi under den rødgrønne regjeringen under det første Kulturløftet i 2007. Men det er mye som tyder på at loven ikke har den gjennomslagskraften den burde for å sikre det lokale kulturlivet. Mange steder bygges kulturadministrasjonene ned uten at den faglige kompetansen for utvikling og tilrettelegging tas vare på. I tillegg blir kultur ofte satt sammen med andre sektorområder, og mister fotfeste som betydelig virksomhetsområde i kommunene. Kulturutredningen fra 2014 viste også at satsningen på kultur er avhengig av kommuneøkonomi, og på tross av kulturloven har kulturbudsjettene nærmest stått stille de siste årene. Det er behov for flere mekanismer for å sikre at det lokale kulturlivet styrkes, og ikke svekkes.

Et lokalt kulturløft er avhengig av at kulturens posisjon i lokaldemokratiet og forvaltningen styrkes. Her spiller NOKU en rolle. Vi arbeider uavhengig og fremmer interessene til kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner. Vi er den eneste organisasjonen som har et helhetlig perspektiv på det lokale kulturlivet, og den eneste som arbeider interessepolitisk for å styrke kulturens posisjon i forvaltningen og lokaldemokratiet. Vi er den eneste organisasjonen som skaper møteplasser og nettverk for hele det offentlige lokale kulturlivet. At NOKU ble tatt av statsbudsjettet i 2016 var et tap for det lokale kulturlivet. Men med fornyet kraft har NOKU satt i gang arbeidet med å styrke vår rolle som lokalkulturens interesseorganisasjon.

Det lokale kulturlivet står overfor store omstillinger i årene fremover med kommunereform og regionsreform. Vi må sørge for at kulturen får en sterk plass i de nye kommunene, at ansvarsfordelingen mellom stat og kommune er god, og at vi får sterke kulturadministrasjoner med kulturfaglig kompetanse – og dette vil NOKU arbeide for.

Til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Kristelig folkeparti og Venstre: Dersom dere skal satse på det lokale kulturlivet, trenger dere en tydelig og uavhengig stemme som setter kulturen i sentrum av samfunnsutviklingen. Hvem av dere gir oss tilbake vårt nasjonale samfunnsansvar dersom dere vinner valget?

Og til Høyre – det er ingen skam å snu!

Les hele kronikken her i Dagsavisen    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as