Cultural Planning Laboratory, Sverige

Cultural Planning laboratory var i utgangspunktet en svensk prosjektsatsing med oppfølging av kommuner som ønsket å jobbe med Cultural Planning og Cultural Mapping. Innfallsvinkelen var samfunnstuvikling med kulturelle fortegn. Kommunene fikk direkte oppfølging gjennom møter og kurs. Det ble i tillegg arrangert nasjonale og noridiske for faglig dialog og kompetanseheving.

Cultural Planning Laboratory er avsluttet som prosjekt og videreføres som et nasjonalt medlemsnettverk. Sluttrapporten fra prosjektet kan leses her.

Cultural Planning Laboratory har vært sentrale i arbeidet med Nordic Urban Laboratory som har vært arrangert to ganger: I 2014 i København og i 2016 i Borøs og Gøteborg.

På hjemmesiden deres legges det ut rapporter, artikler, onlineforedrag, lenker til kommuner og annen informasjon som kanskje har interesse for norske kommuner.

/share/mime/48/pdf.png Att fånga platsens själ
(att-fanga-platsens-sjal.pdf, 1MB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as