KRYSS

Nettstedet Kryss.no ble etablert i 2004 og er et nettsted om kulturplanlegging.

Nettstedet springer ut fra prosjektet Kulturoppfølgingsprogram (KOP), initiert og finansiert av Statsbygg, med bistand fra Norsk institutt for by - og regionplanlegging (NIBR) og Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO).

Statsbygg tar her et ansvar innenfor et område som får stadig større betydning for verdiskapning i samfunnet og større oppmerksomhet internasjonalt. Deres begrunnelse for denne satsingen er et behov for å mobilisere kulturelle ressurser i by - og stedsutvikling som kan bidra til at disse stedene får en tydelig og attraktiv posisjon.  Det dreier seg om å sikre og forankre kulturambisjoner og målsettinger i planleggingsprosesser, om å bruke kultur som strategisk virkemiddel i by - og tettstedsutvikling, og i det man kan kalle geografisk merkevarebygging. Det dreier det seg også om å stimulere til nye former for verdiskaping gjennom koblinger mellom kultur og næringsliv.

Målsettingen med Kryss.no er å stimulere offentlige aktører, kulturliv og næringsliv til forpliktende og kreativt samarbeid innen kulturplanlegging.

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as