Innfallsvinkler og problemstillinger

Norsk kulturforums arbeid med kultur for samfunnsutvikling stratet i 2011 med utgangspunkt i metoder og innfallsvinkler som på engelsk kalles Cultural Planning, eller planning culturaly, og Cultural Mapping. Prosessen i dette arbeidet er like viktig som målet. Innfallsvinklene kan være et konkret problem, pågående arbeid med planer og strategier, eller et overordnet ønske om mer og bedre kunnskap om eget lokalsamfunn og egen region. Vi kan kalle det diagnostisering; hva kjennetegner det problemet vi ønsker å løse, eller samfunnet vi ønsker å utvikle?

Norsk kulturforum har gjennom prosjektet Kultur for samfunnsutvikling høstet erfaringer fra et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane der kommunene ble invitert til å teste ut metodene i eget plan- og samfunnsutviklingsarbeid. Det ble som del av prosjektet utarbeidet underveisrapporter og notater; bla et undervieisnotat om innfallsvinkler, prosesser, arbeidsmåter og kunnskapsutvikling. Les notatet her.

Norsk kulturforum laget i 2009 publikasjonen Kulturpolitikk for framtiden knyttet til endringer i plan og bygningsloven. I publikasjonen gis det innfallsvinkler til hvordan kommunene kan legge opp arbeidet med kulturplander. Publikasjonen kan lastes ned som pdf her.

/share/mime/48/pdf.png Innfallsvinkler og problemstillinger
(kultur-for-samfunnsutvikling-presentasjon.pdf, 309kB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as