Fire nominerte til prisen Norges kulturkommune 2013

Prisen Norges kulturkommune 2013 deles ut 5. juni på Norsk kulturforums landskonferanse i Narvik. De fire nominerte er i alfabetisk rekkefølge, Hammerfest kommune i Finnmark, Kvam kommune i Hordaland, Trondheim kommune i Sør-Trøndelag og Utsira kommune i Rogaland.Selv om det er fire svært ulike kommuner, har de alle satset godt og systematisk på lokalt kulturutviklingsarbeid gjennom flere år. Felles for kommunene er langsiktig arbeid, helhetlig tenkning og god politisk forankring i tråd med kulturlovens intensjoner.

Hammerfest kommune har et godt og variert kulturtilbud til sine innbyggere, der både offentlig, frivillig og privat sektor er ivaretatt og involvert. Uttrykket medskaping er et godt uttrykk for deres arbeid og ønsket om at alle skal kunne delta, oppleve og skape noe sammen med andre. Nytt kulturhus har skapt ringvirkninger både for den profesjonelle kunsten, kulturskolen og frivillige aktører.

Kvam kommune har i flere år vist stor oppfinnsomhet og sterk vilje i arbeidet med kultur, både i egen kommune og i regionen. Kommunen har vist evne og vilje til fornying der sterke kulturtradisjoner blir satt inn i samtiden og gir grunnlag for framtiden. De siste årenes arbeid med å få kunstnere til å bosette seg i kommunen har gitt store ringvirkninger.

En stor by som Trondheim kommune skal ha et bredt og variert kulturtilbud. Men dette kommer ikke av seg selv. Kommunen har gjennom langsiktig planlegging, gode involveringsprosesser og dialog med innbyggerne og berørte parter skapt og bidratt til en imponerende bredde i byens kulturliv. Kunst i offentlige rom har vært et sentralt element for stedsutvikling.

Utsira kommune har tross sitt lave innbyggertall et interessant og varierende kulturliv der både det brede hverdagstilbudet og bemerkelsesverdige kunstprosjekter har en naturlig plass. Et bredt folkelig engasjement og god kommunal tilrettelegging og planlegging, har gitt kommunen arenaer og arrangement som har vakt internasjonal oppsikt.

Kulturloven legger føringer for kommunenes kulturarbeid og Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre kommuner som lykkes i dette arbeidet. Kulturutredningen 2014, som ble lagt fram 4.mars i år, peker på at kommunene er blitt hengende etter i de siste årenes statlige satsing på kultur. Utredningen anbefaler bredere lokal satsing gjennom et lokalt kulturløft og sterkere fokus på den kulturelle grunnmuren. De fire nominerte kommunene kan stå som gode eksempler på hvordan dette arbeidet kan legges opp fra et kommunalt ståsted.
Juryen har bestått av Jorunn Bøe, styreleder Norsk kulturforum (leder), Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomite, Gunn Marit Helgesen, leder KS.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as