Foto: Ingvild F. Melien

Vellykket landskonferanse i Kristiansand

Norsk kulturforums landskonferanse 2015 rettet oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Les reportasje her.

Hvordan kan vi ta vare på det vi har skapt og legge til rette for skapende virksomhet også i framtiden? Reformen åpner muligheter, men gir også utfordringer. Kommunen som demokratisk arena, og tema som lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er viktig å belyse også fra kultursektorens innfallsvinkler.

Vi stilte spørsmålet - Kultur i endring mot hva? Kulturloven er klar: Alle skal ha mulighet for egenaktivitet og gode opplevelser der de bor. Både kommuner og fylkeskommuner skal legge til rette for dette.

Foredragsholderne belyste problemstillingene fra svært ulike ståsteder og delte med oss hvilke endringer de ser og hvilke endringer de ønsker. Det ble to spennende dager med gode foredrag, gode opplevelser og god dialog.

Om du leser videre finner du litt mer om programmet med lenke til noen av foredragene.

 

 

 

Kirsten Bråten Berg og Jens Olai Justvik var dyktige konferansierer som med sang, dikt og gode historier ledet oss gjennom to innholdsrike dager. Vi fikk også et godt kulturinnslag om grenser i Olav Grendstad presentasjon av grensen mellom Øst- og Vest-Agder.

Konferansen ble åpnet av 0rdfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn og styreleder i Norsk kulturforum, Per Aimar Carlsen

Fra Danmark kom forsker og kulturarbeider Jens Nielsen, som fortalte oss om erfaringene med den danske strukturreformen fra 2007. Les foredraget hans her - og en lengre sammenfattende artikkel her

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør snakket om hvordan en kan videreføre Risørs mangfoldige kulturliv og erfaringer inn i nye strukturer. Han trakk fram gode innfallsvinkler og eksempler som kan gi grunnlag for vellykket kommunesammenslåing også for kultursektoren. Risør kommune er kåret til Norges kulturkommune 2015.

Daglig leder i Villa Lofoten AS, Aaslaug Vaa behovet for kompetanse, penger og kulturpolitisk vilje til satsing også i utkantene. Det må skapes handlingsarenaer og møteplasser utover den enkelte aktivitet. Hun er spesielt opptatt av å overføre kunnskap på tvers av generasjoner som bla denne filmen viser.

Mette Gundersen, 1. nestleder i KS hadde en god dialog med deltakerne om KS sin rolle, om å gi kommunene større råderett over tilgjengelige kulturmidler og om sammenslåing og samarbeid. Hun inviterte deltakerne til å komme med innspill til KS

Det ble gjennomført Parallelle temaseminar om bibliotek, kulturskole, frivillig sektor og kulturbygg. På disse seminarene ble viktige problemstillinger presentert og diskutert.

Lennart Fjell, kultursjef i Fjell kommune fokuserte på muligheter og utfordringer i egen region og mente at kulturlivet uavhengig av sammenslåing må bli dyktigere på å synliggjøre kulturens bidrag til fellesskapet. Se hans foredrag her.

Svein Spjelkavik, kulturarbeider og daglig leder i God Strek hadde fått i oppdrag å snakke om i hvilken grad vi trengeren offentlig kultursektor. Han mente at dyktige offentlige kulturarbeidere er viktige samarbeidspartnere, støtte