Vi vil

Norsk kulturforum engasjerer seg i kulturpolitiske spørsmål og arbeider for å styrke medlemmenes faglige kompetanse til beste for det enkelte lokalsamfunn.

Regjering og Storting er viktige premissleverandører også for lokalt kulturutviklingsarbeid. Stortingsmeldinger, utredninger, møter, pengestrømmer mm, legger føringer for hva den enkelte kommune og frivillige organisasjon kan få til i eget lokalsamfunn.

En vesentlig del av Norsk kulturforums arbeid er å følge opp nasjonale føringer, bidra med innspill, kommentere utspill og delta i debatt. Våre innfallsvinkler har et overordnet perspektiv på kultur som samfunnsbygger og samfunnsutvikler.

Viktige tema i denne sammenheng er behovet for større forståelse for kulturens plass og rolle i lokalsamfunnet, hva som skjer med den kulturelle grunnmuren, hvilke rammebetingelser som bidrar til kulturutvikling og i hvilken grad kommunene settes i stand til å følge opp kulturlovens intensjoner.

Norsk kulturforum mener det er behov for et lokalt kulturløft der både kunnskap, kompetanse og kvalitet er forkusert i arbeidet med å sikre alle mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode opplevelser, slik kulturloven sier

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as