Viktige dokumenter 2015-2016 (15.01.2016)

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert å i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her. Den viktigste saken i inneværende periode er å få kultur på dagsorden i KS.
Norsk kulturform har også engasert seg i hvilken plass og rolle kultur skal og kan ha i en ny kommunestruktur. Det er i denne sammenheng viktig å se på kultur ut fra mange innfallsvinkler der både kunnskap og kompetanse, nivå på oppgaver og tiltak og egnede lokaler står sentralt. Selv om mange kulturoppgaver med fordel kan administreres for større områder, leves kulturlivet lokalt og nærmiljøtiltak vil være like viktige i framtiden som nå.
I prosessene med kommunesammenslåing vil kulturens møteplasser og demokratiske nettverk også kunne spille en sentral rolle for å få innspill og dialog om steds- og samfunnsutvikling.

Grunnlagsdokumenter (13.07.2015)

Rapportering handlingsprogram 2015-2016 (01.12.2015)

Styrets møtevirksomhet 2015-2016 (01.12.2015)

Landsmøte 2015 (13.07.2015)


Dokumenter fra 2014-2015 (15.01.2016)

Landsmøteperioden 2014-2015 bød på mange utfordringer. Vi fikk signaler fra både Norsk kulturråd og Kulturdepartementet av vi kanskje ville miste den statlige støtten. Gjennomgangen av Norsk kulturråds forvaltning av post 74 og de endringene som fulgte resulterte for NOKUs del i at vi ble flyttet fra Kulturrådet til Kulturdepartementet og beholdt støtten. Pågående prosjekter ble lagt på is, men det ble gjort et ekstra løft for å synliggjøre kulturlivets behov for egnede lokaler, som bla resulterte i publikasjonen Bra nok? Egnede lokaler til kultur.
Utfordringene ga også større kraft i samarbeidet med KS for å få dem til å ta kultur inn i sitt handlingsprogram.
Norsk kulturforum har også vært opptatt av regjeringes arbeid med ny kommunestruktur. Det er gjennomført møter, seminar og konferanser der kulturens plass og rolle er satt på dagsorden, bla som tema for Landskonferansen 2015.

Dokumenter fra 2013-2014 (15.01.2016)

Norsk kulturforum arbeidet i i denne landsmøteperioden mye med å gi kultur et sterkere fokus i samfunnsutvikling og samfunnsdebatt. Pilotprosjektet Kultur for samfunnsutvikling som ble startet i 2012 ga nye innfallsvinkler til både å problematisere kulturens plass og rolle, men også til å diskutere kulturpolitikk og kulturutvikling. Demokrati, inkludering, kompetanse, samarbeid og nettverk står sentralt i arbeidet. Som i alle å var egnede lokaler til kultur viktig i alle disse debattene. Norsk kulturforum samlet også reportasjer fra de nominerte kommunene til prisen Norges kulturkommune i 2011 og 2013, tilsammen 7 kommuner i publikasjonen, Godt lokalt kulturarbeid. Publikasjonen gir et godt bilde av bredde, kvalitet og aktivitet i lokalt kulturliv.
Norsk kulturforum ga mange innspill og hadde flere samtaler med sekretariat og leder for arbeidet med Kulturutredningen 2014. Utredningen ble fulgt opp og diskutert i egne fora og koblet til debatten om behovet for et lokalt kulturløft.

Dokumenter fra 2011-2013 (15.01.2016)

Arbeidet i denne prioden var preget av organisasjonsarbeid, der organisasjonen endret vedtekte og overordnede styringsrammer. Norsk kulturforums fylkeslag var tidligere det øverste organ som møttes annet hvert år til landsmøte. Organisasjonen ønset et tettere og mer direkte forhold til egne medlemmer med mulighet for alle medlemmer til å delta på landsmøte. Dette ble vedtatt og landsmøtet som består av medlemmene, arrangeres etter 2013 hvert år. Alle medlemmer får tilsendt sakspapirer og inviteres til landsmøtet som arrangeres i forkant av landskonferansen.
I denne prioden ble det også jobbet systematisk med å bygge gode samarbeidsrelatsjoner til og nettverk med nasjonale kulturorganisasjoner som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling.

Dokumenter fra 2009-2011 (15.01.2016)

Norsk kulturforum har gjennom alle år fulgt opp dokumenter, vedtak og lover som påvirker lokalt kulturliv og kulturpolitikk. I 2009 trådte ny plan