Dokumenter fra 2009-2011

Norsk kulturforum har gjennom alle år fulgt opp dokumenter, vedtak og lover som påvirker lokalt kulturliv og kulturpolitikk. I 2009 trådte ny plan og bygningslov i kraft. I den nye loven gis kulturen en litt mer synlig plass i lokalt planleggingsarbeid knyttet til samfunnsdelen i kommuneplanen. Norsk kulturforum utarbeidet i denne sammenheng en egen publikasjon Kulturpolitikk for framtiden. Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling. Publikasjonen inneholder forslag til hvordan kulturlovens intensjoner kan knyttet opp mot og forankres i strategiarbeid i forbindelse med lokale planer og samfunnsutvikling. Publikasjonen ble fulgt opp av møter, seminar og konferanser der kulturplanlegging og samfunnsutvikling sto sentralt.
I 2010 og 2011 sto arbeidet med barn unge og kultur høyt på dagsorden. I denne sammenheng utarbeidet vi en egen publikasjon Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge. Denne rapporten var også utgangspunkt for en nordisk konferanse i samarbeid med Nordisk ministerråd. Denne konferansen var også del av en større satsing for å få bedre nettverk og samarbeid om kultur og kulturutvikling på nordisk nivå, noe som la grunnlaget for program og foredragsholere på landskonferansen 2010.

/share/mime/48/pdf.png Handlingsprogram 2009-2011
(handlingsprogram.pdf, 260kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll frå Landsmøtet i Norsk kulturforum 2009
(protokoll.pdf, 216kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 8 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-8-2009-2011.pdf, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 7 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-7-2009-2011.pdf, 217kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 6 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-6-2009-2011.pdf, 260kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 5 landsmøteperiode 2009-2011
(prorokoll-hovedstyremote-5-2009-2011.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 4 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_4_2009-2011.pdf, 266kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 3 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_3_2009-2011.pdf, 347kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 2 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_2_2009-2011.pdf, 252kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 1 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_1_2009-2011.pdf, 268kB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as