Kultur for samfunnsutvikling

Kyra Kalvar, Oddvar Torsheim og Geir Hjetland Foto: Øystein Ulland, Naustdal kommune

Norsk kulturforum har de siste årene jobbet systematisk med å sette kultur på dagsorden i samfunnsutvikling og planlegging. Under tittelen Kultur for samfunnsutvikling har vi samlet erfaring gjennom et eget pilotprosjekt i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet har hentet kunnskap og ideer fra tilsvarende prosjekter i Sverige, Finland og England. Vi har gjennom hele prosjektperioden også hatt god hjelp av Lia Ghilardi, direktør i Noema. Hun var den som introduserte oss til metoder og innfallsvinkler for Cultral Planning og Cultural Mapping, som er de underliggende rammene og infspirasjon for vårt arbeid.

Kultur for samfunnsutvikling (03.06.2016)

Norsk kulturforum har de siste årene jobbet systematisk med å sette kultur på dagsorden i samfunnsutvikling og planlegging. Under tittelen Kultur for samfunnsutvikling har vi samlet erfaring gjennom et eget pilotprosjekt i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet har hentet kunnskap og ideer fra tilsvarende prosjekter i Sverige, Finland og England. Vi har gjennom hele prosjektperioden også hatt god hjelp av Lia Ghilardi, direktør i Noema. Hun var den som introduserte oss til metoder og innfallsvinkler for Cultral Planning og Cultural Mapping, som er de underliggende rammene og infspirasjon for vårt arbeid.

Pilotprosjektet ble gjennomført i fire kommuner i Sogn og Fjordane 2012-2014. Vi har nå laget en egen publikasjon fra prosjektet. Last den ned her - eller les på nett her.
Publikasjonen er oversatt til engelsk. Last ned engelsk versjon her - eller les den på nett her.

Samlinger og møter er dokumentert på Sogn og Fjordanes hjemmeside.


Innfallsvinkler og problemstillinger (13.03.2014)

Norsk kulturforums arbeid med kultur for samfunnsutvikling stratet i 2011 med utgangspunkt i metoder og innfallsvinkler som på engelsk kalles Cultural Planning, eller planning culturaly, og Cultural Mapping. Prosessen i dette arbeidet er like viktig som målet. Innfallsvinklene kan være et konkret problem, pågående arbeid med planer og strategier, eller et overordnet ønske om mer og bedre kunnskap om eget lokalsamfunn og egen region. Vi kan kalle det diagnostisering; hva kjennetegner det problemet vi ønsker å løse, eller samfunnet vi ønsker å utvikle?

Norsk kulturforum har gjennom prosjektet Kultur for samfunnsutvikling høstet erfaringer fra et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane der kommunene ble invitert til å teste ut metodene i eget plan- og samfunnsutviklingsarbeid. Det ble som del av prosjektet utarbeidet underveisrapporter og notater; bla et undervieisnotat om innfallsvinkler, prosesser, arbeidsmåter og kunnskapsutvikling. Les notatet her.

Norsk kulturforum laget i 2009 publikasjonen Kulturpolitikk for framtiden knyttet til endringer i plan og bygningsloven. I publikasjonen gis det innfallsvinkler til hvordan kommunene kan legge opp arbeidet med kulturplander. Publikasjonen kan lastes ned som pdf her.


Cultural Planning Laboratory, Sverige (16.04.2013)

Cultural Planning laboratory var i utgangspunktet en svensk prosjektsatsing med oppfølging av kommuner som ønsket å jobbe med Cultural Planning og Cultural Mapping. Innfallsvinkelen var samfunnstuvikling med kulturelle fortegn. Kommunene fikk direkte oppfølging gjennom møter og kurs. Det ble i tillegg arrangert nasjonale og noridiske for faglig dialog og kompetanseheving.

Cultural Planning Laboratory er avsluttet som prosjekt og videreføres som et nasjonalt medlemsnettverk. Sluttrapporten fra prosjektet kan leses her.

Cultural Planning Laboratory har vært sentrale i arbeidet med Nordic Urban Laboratory som har vært arrangert to ganger: I 2014 i København og i 2016 i Borøs og Gøteborg.

På hjemmesiden deres legges det ut rapporter, artikler, onl