Kultur for samfunnsutvikling

Kyra Kalvar, Oddvar Torsheim og Geir Hjetland Foto: Øystein Ulland, Naustdal kommune

Norsk kulturforum har de siste årene jobbet systematisk med å sette kultur på dagsorden i samfunnsutvikling og planlegging. Under tittelen Kultur for samfunnsutvikling har vi samlet erfaring gjennom et eget pilotprosjekt i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet har hentet kunnskap og ideer fra tilsvarende prosjekter i Sverige, Finland og England. Vi har gjennom hele prosjektperioden også hatt god hjelp av Lia Ghilardi, direktør i Noema. Hun var den som introduserte oss til metoder og innfallsvinkler for Cultral Planning og Cultural Mapping, som er de underliggende rammene og infspirasjon for vårt arbeid.

Kultur for samfunnsutvikling (03.06.2016)

Norsk kulturforum har de siste årene jobbet systematisk med å sette kultur på dagsorden i samfunnsutvikling og planlegging. Under tittelen Kultur for samfunnsutvikling har vi samlet erfaring gjennom et eget pilotprosjekt i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet har hentet kunnskap og ideer fra tilsvarende prosjekter i Sverige, Finland og England. Vi har gjennom hele prosjektperioden også hatt god hjelp av Lia Ghilardi, direktør i Noema. Hun var den som introduserte oss til metoder og innfallsvinkler for Cultral Planning og Cultural Mapping, som er de underliggende rammene og infspirasjon for vårt arbeid.

Pilotprosjektet ble gjennomført i fire kommuner i Sogn og Fjordane 2012-2014. Vi har nå laget en egen publikasjon fra prosjektet. Last den ned her - eller les på nett her.
Publikasjonen er oversatt til engelsk. Last ned engelsk versjon her - eller les den på nett her.

Samlinger og møter er dokumentert på Sogn og Fjordanes hjemmeside.


Innfallsvinkler og problemstillinger (13.03.2014)

Norsk kulturforums arbeid med kultur for samfunnsutvikling stratet i 2011 med utgangspunkt i metoder og innfallsvinkler som på engelsk kalles Cultural Planning, eller planning culturaly, og Cultural Mapping. Prosessen i dette arbeidet er like viktig som målet. Innfallsvinklene kan være et konkret problem, pågående arbeid med planer og strategier, eller et overordnet ønske om mer og bedre kunnskap om eget lokalsamfunn og egen region. Vi kan kalle det diagnostisering; hva kjennetegner det problemet vi ønsker å løse, eller samfunnet vi ønsker å utvikle?

Norsk kulturforum har gjennom prosjektet Kultur for samfunnsutvikling høstet erfaringer fra et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane der kommunene ble invitert til å teste ut metodene i eget plan- og samfunnsutviklingsarbeid. Det ble som del av prosjektet utarbeidet underveisrapporter og notater; bla et undervieisnotat om innfallsvinkler, prosesser, arbeidsmåter og kunnskapsutvikling. Les notatet her.

Norsk kulturforum laget i 2009 publikasjonen Kulturpolitikk for framtiden knyttet til endringer i plan og bygningsloven. I publikasjonen gis det innfallsvinkler til hvordan kommunene kan legge opp arbeidet med kulturplander. Publikasjonen kan lastes ned som pdf her.


Cultural Planning Laboratory, Sverige (16.04.2013)

Cultural Planning laboratory var i utgangspunktet en svensk prosjektsatsing med oppfølging av kommuner som ønsket å jobbe med Cultural Planning og Cultural Mapping. Innfallsvinkelen var samfunnstuvikling med kulturelle fortegn. Kommunene fikk direkte oppfølging gjennom møter og kurs. Det ble i tillegg arrangert nasjonale og noridiske for faglig dialog og kompetanseheving.

Cultural Planning Laboratory er avsluttet som prosjekt og videreføres som et nasjonalt medlemsnettverk. Sluttrapporten fra prosjektet kan leses her.

Cultural Planning Laboratory har vært sentrale i arbeidet med Nordic Urban Laboratory som har vært arrangert to ganger: I 2014 i København og i 2016 i Borøs og Gøteborg.

På hjemmesiden deres legges det ut rapporter, artikler, onlineforedrag, lenker til kommuner og annen informasjon som kanskje har interesse for norske kommuner.


The Creative City Network of Canada (16.04.2013)

The Creative Network of Canada er en nasjonal non-profit organisasjon som arbeider for kunnskapsheving, kunnskapsdeling, forskning og profesjonalisering av lokalsamfunnsutvikling med fokus på lokal politikk, strategi, planlegging og prasisk.
Gjennom nettverkets arbeid med profesjonalisering og kompetanseheving er målet å støtte kulturutvikling (i vid forstand) i egne regioner og lokalsamfunn. Gjennom dette arbeidet klarer nettverket også å bedre arbeidsmuligheter og arbeidsvilkår for kunstnere, kulturarbeidere og kulturorganisasjoner; og livskvaliteten i canadiske lokalsamfunn.

De har utviklet en egen verktøykasse som kan lastes ned her


KRYSS (16.04.2013)

Nettstedet Kryss.no ble etablert i 2004 og er et nettsted om kulturplanlegging.

Nettstedet springer ut fra prosjektet Kulturoppfølgingsprogram (KOP), initiert og finansiert av Statsbygg, med bistand fra Norsk institutt for by - og regionplanlegging (NIBR) og Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO).

Statsbygg tar her et ansvar innenfor et område som får stadig større betydning for verdiskapning i samfunnet og større oppmerksomhet internasjonalt. Deres begrunnelse for denne satsingen er et behov for å mobilisere kulturelle ressurser i by - og stedsutvikling som kan bidra til at disse stedene får en tydelig og attraktiv posisjon.  Det dreier seg om å sikre og forankre kulturambisjoner og målsettinger i planleggingsprosesser, om å bruke kultur som strategisk virkemiddel i by - og tettstedsutvikling, og i det man kan kalle geografisk merkevarebygging. Det dreier det seg også om å stimulere til nye former for verdiskaping gjennom koblinger mellom kultur og næringsliv.

Målsettingen med Kryss.no er å stimulere offentlige aktører, kulturliv og næringsliv til forpliktende og kreativt samarbeid innen kulturplanlegging.


Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as