Landsmøte 2017 (31.03.2017)


Viktige dokumenter 2016-2017 (03.06.2016)

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert å i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her. En vikig sak i denne landsmøteperioden er å forsterke samarbeidet med KS og bidra til at kultur blir en integrert del i dere arbeid.

Det er viktig å se på kultur fra mange innfallsvinkler der både kunnskap og kompetanse, nivå på oppgaver, ulike tilatak og innfallsvinkler, egnede lokaler og god inkludering og integrering i samfunnet står sentralt.

Selv om mange kulturoppgaver med fordel kan administreres for større områder, leves kulturlivet lokalt og nærmiljøtiltak vil være like viktige i framtiden som nå. I prosessene med kommunesammenslåing vil kulturens møteplasser og demokratiske nettverk påvirkes. De kan også, brukt på riktig måte, spille en positiv rolle i samling og utvikling av nye kommunestrukturer.

Grunnlagsdokumenter (03.06.2016)

Rapportering handlingsprogram 2016-2017 (19.10.2016)

Styrets møtevirksomhet 2016-2017 (19.10.2016)

Publikasjoner presentert på landsmøtet (03.06.2016)

Landsmøte 2016 (02.05.2016)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as