Viktige dokumenter 2015-2016

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert å i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her. Den viktigste saken i inneværende periode er å få kultur på dagsorden i KS.
Norsk kulturform har også engasert seg i hvilken plass og rolle kultur skal og kan ha i en ny kommunestruktur. Det er i denne sammenheng viktig å se på kultur ut fra mange innfallsvinkler der både kunnskap og kompetanse, nivå på oppgaver og tiltak og egnede lokaler står sentralt. Selv om mange kulturoppgaver med fordel kan administreres for større områder, leves kulturlivet lokalt og nærmiljøtiltak vil være like viktige i framtiden som nå.
I prosessene med kommunesammenslåing vil kulturens møteplasser og demokratiske nettverk også kunne spille en sentral rolle for å få innspill og dialog om steds- og samfunnsutvikling.

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as